Privacybeleid of wettelijke vermeldingen

Algemeen
Polyfaser SPA heeft dit privacybeleid voor internet ontwikkeld om aan te tonen dat zij in het kader van haar activiteiten optreedt als een betrouwbaar persoon die het recht op privacy van online bezoekers waarborgt, respecteert en bewaart.Polyfaser SPA is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die via deze website kunnen worden verzameld in overeenstemming met de definities van de EU-gegevensbeschermingsverordening 679/2016. De verantwoordelijke voor de verwerking verwerkt de via deze website (www.polyfaser.it) verzamelde gegevens voor de doeleinden, volgens de procedures en in overeenstemming met de hieronder beschreven regels.

Verzameling van persoonsgegevens en doeleinden van de verwerking
Polyfaser SPA verzamelt en verwerkt alleen persoonsgegevens die bezoekers van deze website vrijwillig verstrekken. Bezoekers kunnen de website ook bezoeken zonder informatie en persoonsgegevens te verstrekken. Elke websitebezoeker kan beslissen of hij Polyfaser SPA beperkte persoonsgegevens verstrekt in verband met het verzoek om informatie over onze diensten te ontvangen. Na registratie zullen de verzamelde persoonsgegevens alleen worden gebruikt voor de diensten die in het verstrekte privacybeleid worden vermeld.
Bezoekers van de website kunnen hun gegevens verstrekken door:
 • Inschrijven op onze newsletter 
 • Informatie aanvragen over onze diensten/producten, aanbiedingen, offertes 

Openbaarmaking aan derden
De persoonsgegevens worden niet aan andere bedrijven doorgegeven zonder uw uitdrukkelijke toestemming. De enige uitzondering hierop vormen de volgende bedrijven in hun hoedanigheid van zakenpartners en het moederbedrijf Polyfaser Srl en Polyfaser Kunststoff GmbH. De persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan instanties en instellingen om aan wettelijke verplichtingen te voldoen.

Speciale persoonsgegevens
Polyfaser SPA verzamelt via de website niet opzettelijk gevoelige gegevens of rechtshandhavingsgegevens.
Persoonsgegevens in de zin van art. 4 en 9 van de EU-gegevensbeschermingsverordening 679/2016 omvatten persoonsgegevens die ras of etnische afkomst, religieuze of filosofische of andere overtuigingen, politieke opvattingen, lidmaatschap van partijen, vakbonden, verenigingen of religieuze, filosofische, politieke of vakbondsorganisaties kunnen onthullen, alsook persoonsgegevens waaruit de gezondheidstoestand en het seksuele leven blijken. Rechtshandhavingsgegevens in de zin van art. 4 en 10 van de EU-gegevensbeschermingsverordening 679/2016 omvatten persoonsgegevens die informatie kunnen verschaffen over maatregelen op grond van art. 3, lid 1, onder a) tot en met o) en r) tot en met u) van het D.P.R. nr. 313 van 14 november 2002 betreffende het strafregister, het register van opgelegde administratieve sancties en lopende administratieve strafprocedures, of betreffende de hoedanigheid van de verdachte of de persoon tegen wie een onderzoek is ingesteld in de zin van de artikelen 60 en 61 van het Italiaanse wetboek van strafvordering.Wij raden u aan dergelijke informatie niet te delen via onze website. Mocht dit nodig zijn, dan vragen wij u ons per e-mail een verklaring te sturen met uw uitdrukkelijke schriftelijke toestemming om deze informatie te verwerken.

Integratie van diensten en inhoud van derden 
 • Google Analytics, Google IP-Locator, Google Maps, Google Maps Distance Api, Google reCHAPTA
Eigenaar: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
 • YouTube-Inhoud
Eigenaar: Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA 
 • Social Network Facebook
Eigenaar: Facebook Inc., Menlo Park, California, USA
 • Social Network Google Plus
Eigenaar: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
 • Social Network Instagram
Eigenaar: Facebook Inc., Menlo Park, California, USA
 • Social Network Twitter
Eigenaar: Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2 D02 AX07, Ierland
 • Vimeo
Eigenaar: Vimeo Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011

Het laden van verdere externe inhoud via widget en iframe is mogelijk. Voor toegang tot deze lijst met externe inhoud stuurt u een e-mail aan privacy@polyfaser.it.

Koppeling met websites van derden
Houd er rekening mee, dat www.polyfaser.it koppelingen (links) kan bevatten naar andere websites waarop dit privacybeleid niet van toepassing is.

Opslaan en verwijderen van gegevens
De informatie en persoonsgegevens van bezoekers die door deze website zijn verzameld, waaronder gegevens die vrijwillig zijn verstrekt bij het invullen van de contactformulieren van deze website voor het ontvangen van informatiemateriaal of andere communicatie, worden alleen opgeslagen voor het leveren van de gevraagde dienst en voor de duur die daarvoor nodig is. Nadat de dienst is verleend, worden alle persoonsgegevens vernietigd in overeenstemming met het gegevensbewaringsbeleid van Polyfaser SPA, tenzij anders verzocht door een overheidsinstantie en behoudens eventuele wettelijke opslagvereisten of zoals aangegeven in dit beleid op "Manieren om de website www.polyfaser.it” te gebruiken voor specifieke pagina-onderdelen of uw uitdrukkelijke verzoeken. 

Uitoefening van de rechten van de betrokkene
Het is te allen tijde mogelijk om, in overeenstemming met art. 15 e.v. van de EU-gegevensbeschermingsverordening 679/2016, uw eigen persoonsgegevens die via deze website zijn verzameld te controleren en eventueel te laten corrigeren, bijwerken of verwijderen of om de andere rechten uit te oefenen die door de wet worden verleend. Hiertoe kunt u contact opnemen met de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op het volgende adres privacy@polyfaser.it

Gegevensbeveiliging
De nodige technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen worden genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of misbruik. Polyfaser SPA beschermt persoonsgegevens door de toepassing van internationaal erkende beveiligingsnormen en door beveiligingsprocedures die persoonsgegevens beschermen tegen: 
 • onbevoegde toegang 
 • misbruik of openbaarmaking 
 • onbevoegde wijzigingen 
 • verlies of vernietiging door een onrechtmatige daad 

Cookies/advertenties
Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de computer van de bezoeker van bepaalde internetpagina's worden geplaatst. Wij gebruiken cookies voor de website www.polyfaser.it en de overeenkomstige subsecties en vragen daarvoor de toestemming van de gebruiker, voor zoverre dit wettelijk of volgens de geldende wettelijke bepalingen vereist is. Dit wordt gedaan voor de best mogelijke gebruikerservaring en om de informatie voor de gebruiker te personaliseren. Er worden bovendien systemen gebruikt om informatie over gebruikers te verzamelen, zoals IP-adres, gebruikte browser en besturingssysteem en/of bezochte webpagina's, voor statistische of veiligheidsdoeleinden.De cookies zijn niet schadelijk voor de computer, tablet of smartphone van de bezoeker. De door de website www.polyfaser.it gegenereerde cookies slaan alleen gecodeerde informatie en geen identificatiegegevens op.

Specifiek gebruik van persoonsgegevens
Hieronder vindt u specifieke informatie over de werking van bepaalde onderdelen van deze website:

Onderdeel: Contactaanvraag
Het onderdeel "Contactaanvraag" van deze website biedt de mogelijkheid om informatie aan te vragen over diensten, producten, evenementen/cursussen en kostenramingen. Indien u ervoor kiest ons uw persoonsgegevens toe te zenden, zullen die voor deze doeleinden alleen worden verwerkt door speciaal daarvoor aangesteld personeel en in overeenstemming met de normale interne procedures.Onderdeel: NewsletterAls de gebruiker van de website www.polyfaser.it zich wil abonneren op onze newsletter, moet hij zijn persoonsgegevens (zoals e-mailadres, enz.) verstrekken door het desbetreffende contactformulier in het onderdeel "Newsletter" in te vullen. De aldus verzamelde gegevens worden verwerkt voor het verzenden van de newsletter of, overeenkomstig de informatie in het privacybeleid onderaan de pagina, voor de inschrijving op de dienst.

Minderjarigen jonger dan 14 jaar
De website van Polyfaser SPA waarop dit privacybeleid van toepassing is, is niet bestemd voor gebruik door minderjarigen jonger dan 14 jaar. Wij begrijpen het belang van de bescherming van de gegevens van minderjarigen, vooral online. Daarom verzamelen of bewaren wij nooit opzettelijk persoonsgegevens van minderjarigen. 


Informatie over kunst. 13 Europese gegevensbeschermingsverordening 679/2016 voor de verwerking van persoonsgegevens - KLANTENBeste gebruiker,
in de zin van art. 13 van de gegevensbeschermingsverordening 2016/679 betreffende de bescherming van persoonsgegevens worden gegevens behandeld in overeenstemming met de beginselen van juistheid, wettigheid en transparantie, en met respect voor uw privacy en uw rechten.

In de zin van art. 13 van de gegevensbeschermingsverordening 2016/679 zijn de volgende richtlijnen voor gegevensverwerking van toepassing:

1. De verstrekte persoonsgegevens worden gebruikt voor de verwerking en vrijgave van:
a.Beheer van de bestaande contractuele relatie met betrekking tot de verkoop, installatie en ondersteuning van uw zwembad of installatie
b.Het voldoen aan boekhoudkundige, fiscale, wettelijke en andere verplichtingen die voortvloeien uit regelgeving met betrekking tot de met u aangegane zakelijke relatie
c.Daarnaast kunnen uw gegevens, met uw uitdrukkelijke toestemming, worden gebruikt om reclame- en promotiemateriaal over ons bedrijf en onze diensten te sturen naar het door u opgegeven adres.

2.De gegevens worden intern verwerkt en doorgegeven door daartoe aangewezen personen door middel van elektronische systemen of op papier. De gegevens worden opgeslagen in interne digitale en IT-archieven en in ieder geval op Europees grondgebied.

3.De gegevens zullen voor de bovengenoemde doeleinden en op basis van toestemming worden verwerkt, ook om te voldoen aan contractuele / precontractuele, wettelijke, regelgevende en gerechtelijke vereisten, alsmede bepalingen uitgevaardigd door rechtmatige autoriteiten en toezichthoudende instanties. De expliciete verwijzingen naar de wetgeving, die zijn bijgewerkt en die voorzien in de verplichtingen of verbintenissen op basis waarvan de verwerking van de gegevens eventueel kan plaatsvinden, zijn beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd bij de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. Dit maakt in ieder geval deel uit van het toepasselijke recht van de Unie en de lidstaat waaronder de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking valt.

4.In het kader van de hierboven beschreven behandelingen is het noodzakelijk om alle gegevens die nodig zijn voor het beheer van de bestaande zakelijke relatie, zoals de persoonlijke gegevens van het bedrijf, het telefoonnummer, het e-mailadres, enz. te kennen en op te slaan. Elke weigering om dergelijke gegevens te verstrekken kan leiden tot het niet of enkel gedeeltelijk uitvoeren van het contract.

5. De gegevens worden niet aan derden doorgegeven

6. Uw gegevens kunnen intern worden doorgegeven aan onze ondernemingen (POLYFASER SRL en POLYFASER KUNSTSTOFF GmbH) en aan bevoegde derden indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van het contract met u en voor de nakoming van wettelijke verplichtingen. Indien u een volledige lijst wenst van onderwerpen waarvan de gegevens kunnen worden gedeeld, stuur ons dan een verzoek per e-mail aan privacy@polyfaser.it. De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is Polyfaser AG

7.De gegevens die voor de in de punten 1a en 1b genoemde doeleinden worden verzameld en verwerkt, kunnen worden opgeslagen in onze papieren en digitale archieven op de tijdstippen die zijn voorzien in het kader van de nakoming van de wettelijke verplichtingen en de uitvoering van de garanties waarin het contract voorziet. Als u instemt met punt 1c van dit informatieblad, kunnen uw gegevens worden opgeslagen in ons papieren en informatiearchief totdat de toestemming kan worden ingetrokken door een e-mail te sturen aan privacy@polyfaser.it. Daarna worden de gegevens uit onze archieven verwijderd of in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving vernietigd.

8.De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is: POLYFASER SPA via Pineta 99 – 39026 Prato allo Stelvio (BZ)

9.U kunt te allen tijde uw rechten tegenover de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking uitoefenen overeenkomstig artikel 15 e.v. van de Europese gegevensbeschermingsverordening 679/2016. Neem daarvoor contact met ons op via het e-mailadres privacy@polyfaser.it.

Newsletter

 
Polyfaser SPA
Via Pineta 99
I-39026 Prato allo Stelvio (Bolzano)
+39 0473 616 180